søndag den 6. marts 2011

Borgermøde 10. marts: Anlægsarbejderne starter i april


Hen over forår og sommer skal den centrale del
af Nørre Snede have udskiftet kloakledninger.
Store dele af midtbyen i Nørre Snede vil i løbet af 2011 blive påvirket af omfattende anlægsarbejder, først i forbindelse med kloakrenovering, og derefter ved anlæggelsen af det nye åbne torv, som skal afløse byens lyskryds.


Ib Boye Lauritzen, der er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, siger: ”Det er store anlægsarbejder, som kommer til at påvirke hele Nørre Snede. For borgerne og de handlende vil det komme til at føles som en lang og træls proces – og vi får den velkendte situation med, at det skal være skidt før det kan blive godt. Vi vil være opmærksomme på at sikre gode omkørselsmarkeringer og at på løbende at informere borgerne.”

På et borgermøde 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro vil byens borgere blive præsenteret for de fornyelsesprojekter som borgerpanelet udarbejdede i løbet af 2010 og som nu er vedtaget politisk.

Fornyelsesprojekterne omfatter et åbent torv i byens midte (2011), etablering af hjertestier og opgradering af byens grønne anlæg (2011) samt en flytning af rutebilstationen til det som i øjeblikket kaldes for Spar-pladsen (2012). Derudover vil der også blive gennemført en række ikke -fysiske projekter og forskellige frivillig-projekter (2011 og frem).

Fornyelsen af Nørre Snede falder sammen med en omfattende renovering af kloaksystemet i bymidten. De gamle kloakledninger skal udskiftes, og der bliver separatkloakeret, så der ikke sendes regnvand med ud til rensningsanlægget. De to anlægsopgaver, fornyelsen af midtbyen og kloakrenoveringen, gennemføres koordineret.

Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevandsselskab, som løbende vil informere de berørte grundejere samt borgerne i Nørre Snede generelt. Information om kloakarbejdet vil ske via breve direkte til de berørte, informationsmøde og via de lokale medier.

Den nuværende tidsplan har fastsat starten på gravearbejdet i april og afslutning i november måned. Arbejdet omkring den nye rutebilstation påbegyndes i 2012. Før dette arbejdet med rutebilstationen kan indledes, skal der vedtages en ny lokalplan som i øjeblikket er til indledende behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Opgravning og retablering af Horsensvej/Strøget afsluttes i 2011. Det samlede arbejde med renovering af kloaker og separatkloakering i Nørre Snede kommer til at løbe frem til 2013.

De forskellige anlægsprojekter i forbindelse med områdefornyelsen blev vedtaget af byrådet i Ikast-Brande Kommune d. 31. januar. Der udestår fortsat en endelig godkendelse af driftsbudgettet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 8. marts, før der afholdes udbud, og før arbejdet kan igangsættes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.