mandag den 17. august 2015

Branddam ved Kirkeskoven omdannes til rigtig sø

Næste forår vil branddammen, som ligger ved Kirkeskoven efter alt at dømme være ført tilbage til sin oprindelige form som en egentlig sø. En arbejdsgruppe under Nørre Snede Lokalråd har igennem længere tid arbejdet på sagen, og har nu haft succes med at skaffe den fornødne finansiering.
Projektet har fået bevilget 70.000 kr. fra programmet ”Aktiv Natur” under Friluftsrådet, støttet af Velux Fonden. Derudover har naboer i området givet tilsagn om bidrag på i alt 30-40.000 kr., således at budgettet nu er sikret.

Søen gøres smukkere og mere tryg
Finn Ipsen fra arbejdsgruppen fortæller: ” Vores plan er, at gøre søen smukkere ved at gøre den mindre firkantet. Den vil få mere naturlige kurver, og søens bredder bliver lavet mindre stejle, så der bliver en tryg adgang til søen, også for børn. De mange mennesker, som færdes i området, vil få en oplevelse af, at her er en naturlig sø – en lille oase midt i byen.”

Kirkeskoven, som grænser op til søen, har en motorikbane, som mange børn er glade for, og nogle hundrede meter mod vest vil der om kort tid blive etableret en legeplads for især mindre børn. Dagplejemor Gitte Solgaard Andersen, som er repræsentant for gruppen af dagplejemødre i Nørre Snede, udtrykker tilfredshed med, at børn fremover kan få adgang til søen, og at den også bliver sikker for mindre børn.

Afventer dispensation
Ikast-Brande Kommune har på forhånd tilkendegivet, at søen kan renoveres. Formelt skal der gives en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da søen er større end 100 m2 og har eksisteret i mere end 3 år. Finn Ipsen oplyser, at arbejdsgruppen har indsendt ansøgning om at gennemføre projektet, og han forventer, at projektet kan igangsættes til vinter, når naturen er gået i hi.

Branddam tur/retur
Den eksisterende branddam, der er på ca. 500 kvadratmeter, blev udgravet i 1985. Det skete i forbindelse med byggemodningen, da rækkehusene på Kirkeskovvej skulle opføres. På det tidspunkt var der allerede en sø, som lå 20-30 meter længere mod syd, og det var denne oprindelige sø, som blev flyttet. Søen kan ses på kort over området så langt tilbage som 1842.

Efter at søen fik status som branddam, var der regler, som foreskrev, at den skulle indhegnes. Siden er søens status som branddam ophørt.

I forbindelse med byfornyelsesprojektet i Nørre Snede 2009-2012 var der planer om at ændre søen ved at tage hegnet ned og udvide arealet noget. Udgiften til forskønnelse blev dengang budgetteret som en del af det store projektet, hvor regnvand skulle adskilles fra spildevand. Planen var, at søen skulle bruges som regnvandsreservoir.  Disse planer blev ændret, og de nye regnvandsreservoirer kom i stedet til at ligge uden for byen. Nu har aktive borgere så i stedet sørget for, at Nørre Snede får en rigtig sø midt i byen.

Lokalrådet starter på en frisk: Giv Nørre Snede en stærk fælles stemme

Af Nørre Snede Lokalråd

Vær med, når Lokalrådet i Nørre Snede starter på en frisk. Det sker på et aftenmøde 7. september kl. 19, hvor alle interesserede foreninger og borgere hermed inviteres til at deltage. Mødet afholdes i kantinen på Nørre-Snede Skole.

Lokalrådet har igennem længere tid været i dialog med flere af Nørre Snedes foreninger for at undersøge, hvad der skal til, for at byen kan få en fælles stærk stemme.

Senest har der været afholdt to møder med Nørre Snede Handels- og Håndværkerforening, som ønsker at medvirke til, at byen får et løft. Inden for det seneste år har Lokalrådet også afholdt møder og haft god dialog med Højderyggens Gymnastikforening, Husflidsforeningen, Borgerforeningen, Nørre Snede Gymnastikforening, Hærvejens Håndboldklub, Nørre Snede og Omegns Skytteforening og Nørre-Snede Skole. Endvidere har Lokalrådet løbende været i dialog om emnet med Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening.

Nye forventninger fra kommunen
Initiativet aktualiseres af, at Ikast-Brande Kommune i foråret meddelte, at kommunen fremover forventer, at en bys lokalråd er i stand til at repræsentere byen bredt i spørgsmål, der vedrører hele byen. Kommunen forventer også, at Lokalrådet videregiver relevante informationer fra Ikast-Brande Kommune til borgere og foreninger, klubber m.fl. i lokalområdet. Nogle henvendelser fra kommunen vil således fremover formodentlig kun blive stilet til Lokalrådet.

Nørre Snede Lokalråd inviterer med dette som udgangspunkt alle interesserede foreninger og borgere til en dialog om, hvordan vi bedst sikrer, at Lokalrådet bliver i stand til bedre at repræsentere hele byen med en fælles stærk stemme – og hvordan vi sikrer bedst muligt samarbejde og koordinering mellem byens omkring 50 forskellige foreninger og sammenslutninger.

Alle mulighed er åbne
Målet er at finde en arbejdsform, hvor de, som er interesseret og har lyst, kan være med til at sætte nye initiativer i gang. Dette kan ske både i regi af enkelte foreninger og grupperinger, koordineret med andre via Lokalrådet eller i arbejdsgrupper under Lokalrådet.

Fra Lokalrådets side er alle muligheder åbne, både i forhold til hvordan arbejdet fremover skal organiseres og hvem der beklæder hvilke poster – og om nødvendigt kan vi tilpasse Lokalrådets nuværende vedtægter til den nye situation.

Jo flere vi er til at igangsætte en ny frisk start på det lokale samarbejde, jo stærkere bliver vi – og jo mere attraktiv kan byen blive i forhold til både bosætning, erhvervsaktivitet og fritids- og kulturtilbud. Kom og vær med den.

Tid: 7. september kl. 19
Sted: Kantinen på Nørre-Snede Skole.Bliv kontaktperson for nyankomne flygtninge

Røde Kors i Nørre Snede vil gerne i kontakt med frivillige, som ønsker at være kontaktperson for nyankomne flygtninge, som får bopæl i Nørre Snede.

Formået er at give medmenneskelig, social og praktisk støtte til nyankomne flygtninge
Eksempler på opgaver for den frivillige:

  • hjælp til kendskab til byen og indkøb
  • information om danske forhold og dansk kultur
  • hjælp til forståelse af breve fra det offentlige
  • hjælp til danske betalingsmetoder og terminer
  • medvirke til kendskab til foreningsliv
  • sprogtræning.

Afdelingen afholder møder for de frivillige kontaktpersoner efter behov.

Som kontaktperson er du med til at fremme en positiv integration i flygtningens nye hjemland. Hvis du har lyst til at blive en del af Røde Kors netværket, så kontakt:

Hanne Nørregaard
Mobil: 2946 0336
hannesnorregaard@mail.dk

eller

Tove Sørensen
Tlf: 75761622
riberhusvej4@hotmail.dk.