tirsdag den 27. april 2010

Tegn aktier i Nørre Snede Byinvest

Du kan som borger i Nørre Snede være med til at skabe grundlaget for en ny udvikling i byen. Én mulighed er at melde sig til borgerpanelet omkring det videre forløb af byfornyelsesplanerne.
En anden mulighed er at tegne aktier i Nørre Snede Byinvest A/S, som nu etableres af Nørre Snede Lokalråd.
Hovedmålet med Nørre Snede Byinvest A/S er at skaffe kapital til en sikring af et godt bymiljø, at sikre at nedslidte huse renoveres og bevares og at medvirke til at skabe grundlag for forretningslivet i byen.
For at nå dette mål er det vigtigt, at mange af byens borgere og forretningsdrivende bakker op om initiativet ved at købe et antal aktier af kr. 1000 og på den måde er med til at tage ansvar for Nørre Snedes fremtid.
Initiativet kommer fra Nørre Snede Lokalråd. Rådets formand Richard Andersen siger: ”Meget tyder på, at udviklingen i vores nye kommune ikke kommer af sig selv. Hvis vi ikke selv gør noget, går udviklingen uden om vores område. Derfor ønsker Lokalrådet at skabe økonomisk mulighed for om nødvendigt at kunne handle. I lyset af dette har vi besluttet at stifte et aktieselskab for at blive i stand til at fremme denne udvikling.”
Målet at oprette et selskab med en aktiekapital af en størrelsesorden, som gør det handlekraftigt i forhold til en ønskelig udvikling af byen og dens opland. Målsætningen er en aktiekapital på 1 million kr.
Aktiekapitalen tilvejebringes ved salg af aktier på 1.000 kr. Det er initiativtagernes håb, at mange af byens og egnens borgere samt forretningsdrivende finder initiativet så godt, at de vil bakke det op ved køb af et antal aktier, og på den måde være med til at øge mulighederne for større aktivitet, både på det erhvervsmæssige og det sociale område.
Lokalrådet siger videre i pressemeddelelsen: ”De seneste års misrøgt af byen skal der nu være en ende på. Vi har sat os som mål at forsøge at vende byens udvikling sammen byfornyelsesplanerne. Derfor skal der arbejdes på flere fronter, og Lokalrådet vil være med til at sikre en fortsat udvikling af Nørre Snede ved etablering af Nørre Snede Byinvest A/S.”
Du kan høre mere om planerne for Nørre Snede Byinvest A/S og hvordan du kan tegne aktier på Lokalrådets generalforsamling onsdag den 5. maj kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen.   
Link til Lokalrådets hjemmeside: www.ns-lokalraad.dk.

mandag den 26. april 2010

Medieomtale af borgermøde og nyt website

Borgermødet torsdag den 22. april er i dag omtalt på aoib.dk under overskriften Stor tilslutning til borgermøde ...

I dag på P4 Midt & Vest blev det nye website, www.nsbyfornyelse.dk i et interview med Bjørn Kassøe Andersen omtalt som eksempel på hvordan mindre byer er begyndt at gøre mere for at fortælle om sig selv. Indslaget kan læses på dr.dk og frem til 3. maj høres via DRs arkiv over tidligere nyhedsudsendelser (indslaget starter ved tidskode 1:48).

fredag den 16. april 2010

Husk borgermøde om byfornyelsen torsdag d. 22 april

På torsdag den 22. april afholdes der borgermøde kl. 18:50-22:00 i Nørre Snede Hallen. Læs i indlægget nedenfor hvordan du kan medvirke og deltage i den videre proces.

tirsdag den 13. april 2010

Kommunen udvider Nørre Snede borgernes indflydelse

Et nyt borgermøde d. 22. april i Nørre Snede Hallen bliver startskud for næste runde af byfornyelsesprocessen i Nørre Snede.

På mødet kan interesserede borgere melde sig til at deltage i det videre arbejde.

Projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Erfaringerne med arbejdet i Nørre Snede Borgerpanel i 2009 har været så positive, at Ikast-Brande Kommune med opbakning fra Socialministeriet nu udvider borgernes mulighed for at være med til at forme Nørre Snedes fremtid.”

Borgere er med hele vejen
I de fleste andre byfornyelsesprojekter stopper borgerinddragelsen typisk, når ideer og overordnede retningslinjer er på plads – altså ved det punkt som processen i Nørre Snede nu er nået til.

”I Nørre Snede gør vi det anderledes. Vi inviterer borgerne til at være med hele vejen, ud fra det vi kalder for en moderne nærdemokrati-model,” fortæller Jeanette Ishi Lehn.

Borgere som kommer med i borgerpanelet vil to gange om året blive indkaldt for at give sparring. Borgerpanelet vil fungere som byens stemme og har til opgave at sikre, at projektgrupper og koordinationsgruppe tager højde for byens samlede behov.

Fem projektgrupper
På basis af Borgerpanelets arbejdet i 2009 bliver etableret fem projektgrupper. De fem grupper er: Strøget/krydset, Spar-grund/rutebilstationen, grønne områder, Multi-kulti-hus og en gruppe for det ungdomsprojekt som vil blive gennemført i samarbejde med Bureau De Tours. Projektgrupperne følger landskabsarkitektens bearbejdelse af ideoplæggene fra 2009 og fungerer undervejs som sparringspartnere.

Den mest markante forskel i forhold til gængse byfornyelsesprojekter er koordinationsgruppen. Den vil i Nørre Snede få både rådgivnings- og beslutningskompetence, noget som normalt ellers lægges i en såkaldt styregruppe bestående af embedsmænd, politikere og eksperter. Det nye er at Nørre Snedes borgere kommer til at sidde med ved bordet, hvor beslutningerne træffes, og at borgerne er i flertal.

Jeanette siger: ”Vi håber at et antal borgere vil melde sig og har kræfterne til at deltage i Borgerpanelet, en projektgruppe og koordinationsgruppen. Det vil give os mulighed for sammen at skabe en ny model for nærdemokrati som kan bruges i fremtidige byfornyelses- og byudviklingsprocesser.”

Nærdemokratimodellen er udarbejdet af Ikast-Brande Kommune i tæt samarbejde med proceskonsulent Sille Askefrø Bjørn fra konsulentfirmaet Go’Proces.

I øjeblikket ligger der en ansøgning i Indenrigs- og Socialministeriet om at finansiere et uddannelsestilbud til de borgere som deltager i koordinationsgruppen. Forløbet vil være særligt tilrettelagt for mennesker, der ønsker at bidrage og medvirke til at udvikle deres egen by.

tirsdag den 6. april 2010

76-siders byfornyelsesprogram til download

Ikast-Brande kommune vedtog 15. marts 2010 byfornyelsesprogrammet for Nørre Snede. Programmet indeholder de overordnede retningslinier for byfornyelsen. Det fortæller også historien om hvordan byens borgere i løbet af 2009 var med til at forme byens fremtid. Programmet er på 76 sider og indeholder mange billeder. Det fylder i alt ca. 17Mb og kan derfor tage noget tid at downloade. Hent pdf-fil fra www.ikast-brande.dk

tirsdag den 30. marts 2010

Åbent borgermøde d. 22. april i Hallen

På basis af borgerpanelets arbejde i 2009 skal de konkrete byfornyelsesprojekter nu planlægges i detaljer og sættes i gang.

På borgermødet torsdag d. 22. april kl. 18.50-22.00 i Nørre Snede Hallen, bliver planen for byfornyelsen, det såkaldte byfornyelsesprogram, præsenteret. Byfornyelsesprogrammet er resultatet af borgerpanelets arbejde i 2009. Det blev vedtaget af et begejstret byråd den 15. marts, og udgør det formelle grundlag for byfornyelsen.

Udover byfornyelsesprogrammet fremlægges organisationsformen for det kommende år, Nørre Snede Borgerpanel 2010.

På borgermødet kan alle interesserede borgere melde sig til at deltage i de grupper som skal følge projektering, gennemførelse og koordinering af delprojekterne (krydset, multikulti-hus, Spar-grunden, de grønne områder, et kreativt unge-projekt). En række af de som deltog i borgerpanelet i 2009 vil fortsætte, og andre interesserede kan komme med nu. Man kan deltage i byfornyelsesarbejdet på flere niveauer.

Er man interesseret i at deltage i byfornyelsesarbejdet, men forhindret i at møde op den 22. april, kan man melde ind pr. mail til byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn, jeleh@ikast-brande.dk eller på tlf. 99 60 33 03.

Byfornyelses-arkitekt: Store muligheder for Nørre Snede

Byfornyelsesprojektet rummer store muligheder for hele Nørre Snede by." Sådan siger landskabsarkitekt Stephan Gustin. Arkitektfirmaet Gustin, blev 25. marts udvalgt til at tegne og projektere de forskellige elementer i Nørre Snedes byfornyelsesprojekt ud fra det idegrundlag, som byens borgerpanel i løbet af 2009 har udarbejdet.
Stephan siger: "Vi skal lave et projekt som alle kan være stolte af, og som kan bidrage til byens identitet og skabe inspiration og glæde i mange år frem. Jeg glæder mig til at fortsætte det fantastiske stykke arbejde, som byens borgere har lavet i samarbejde med kommunen og de involverede konsulenter. Det gør mig glad at se den opbakning og entusiasme, som jeg allerede nu mærker omkring projektet."
En af grundene til at vælge GUSTIN Arkitekter er, at virksomheden tidligere har været med i projekter der er udviklet i tæt samarbejde med borgere. Dertil kommer Stephans evne til at komme med kreative og visionære løsningsforslag, som matcher Nørre Snedes særlige interesser og behov.

Ansættelsesudvalg med borgerflertal
Valget af arkitekt blev taget af et ansættelsesudvalg der torsdag den 25. marts mødtes med i alt tre udvalgte arkitektfirmaer i de gamle Sydbank-lokaler i Nørre Snede. De to øvrige indbudte arkitektfirmaer var Grassat Landskab og Planlægning fra Århus og Jes Vagnby Arkitektur & Identitet fra København. Ansættelsesudvalget bestod af seks repræsentanter fra Nørre Snede Borgerpanel samt de tilknyttede eksterne konsulenter samt planchef og koordinator fra Ikast-Brande kommune.
Mødet med det omfangsrige ansættelsesudvalg er kun en forsmag på det brede samarbejde som Stephan Gustin bliver en central del af i Nørre Snede. Gustin Arkitekter skal sammen med NIRAS planlæggere og ingeniører stå for projekteringen. Jobbet som byfornyelsesarkitekt indebærer også en række møder med borgerpanelets projektgrupper som vil følge projekteringen på nært hold. Derudover får Stephan et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommunes projektkoordinator og med de involverede proceskonsulenter.

Kender byen
Stephan Gustin kender allerede byen. I oktober 2009 tilrettelagde og styrede han emneugen om byfornyelse for 4., 5. og 6. årgang på Nørre Snede Skole. Han er også en af ophavsmændene til "Sound Satellite", et bymøbel for unge som Ikast-Brande Kommune har købt til opstilling i Nørre Snede, formodentlig inden udgangen af 2010.

tirsdag den 6. oktober 2009

Avis om Tour de Nørre Snede - billeder på flickr.com

Tirsdag den 6. oktober 2009 udkom en 4-siders avis om Tour de Nørre Snede, som blev afholdt 4. oktober. Avisen kan læses online. På dagen blev taget mange flere billeder end de som er med i avisen. Billederne kan ses på flickr.com/nsbyfornyelse.

Nørre Snede Kalenderen

Organisationer

(på denne sider kommer liste med frivillige organisationer m.m. i Nørre Snede)


.