tirsdag den 22. februar 2011

Dato for borgermøde er 10. marts

Hermed en korrektion vedrørende dato for borgermødet hvor det samlede byfornyelsesprojekt præsenteres for Nørre Snedes borgere og andre interesserede.
Borgermødet afholdes 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro - og altså ikke den 24. februar, som det er nævnt i en artikel i dagens udgave af Den Lille Avis.
Datoen er blevet ændret på grund den forlængede politiske behandling af driftsbudgettet. Nærmere annoncering af borgermødet følger.

mandag den 14. februar 2011

Nyt om byfornyelsens frivilligprojekter

I  forbindelse med byfornyelsen i Nørre Snede har arbejdsgrupperne og koordinationsgruppen under borgerpanelet udpeget en række projekter, der med fordel kan udføres af frivillige i byen.

Sådan kan hjertestien i Nørre Snede udformes
(inspirationsbilleder fra lignende projekter)
Koordinationsgruppen har defineret omfanget af de frivilligprojekter der sættes i gang. Projekterne er afgrænsede og har et konkret, umiddelbart brugbart resultat til glæde både for byens borgere og turister, og de vil bidrage til Nørre Snedes byidentitet. Projekterne er ukomplicerede, og kan udføres med begrænset økonomi, evt. med sponsorerede materialer.

Til hvert projekt er der tilknyttet en eller flere tovholder fra koordinationsgruppen.

Der er følgende frivilligprojekter:
 • Shelter-projektet. Der skal bygges et eller flere shelters. Tovholdere: Finn Averhoff og Finn Ipsen.
 • Skilte-projektet. Der skal laves skilte til de grønne områder. Tovholder: Karina Nissen.
 • Natur fitness. Der skal laves fitnessredskaber til hjerteruten. Tovholdere: Finn Ipsen og Finn Averhoff.
 • Kulturbanken. Hvem har lyst til at være med til at drive og udvikle kulturbanken i 2011? Kontaktperson: Henrik Østergaard.
 • Gåbus. Koordineret gåtur til/fra skole for de yngre elever. Start august 2011. Tovholder: Jeanette Ishi Lehn.
 • Websitet noerresnede.dk med nyheder, bykalender og organisationsoversigt. Det kan udvikles videre i retning at være Nørre Snedes samlingssted på nettet. Tovholdere: Henrik Østergaard og Bjørn Kassøe Andersen.

Hvis du har lyst til at få indflydelse på og være med til at gennemføre et af ovennævnte projekter, kan du kontakte tovholderne, se kontaktinformation nedenfor. 
 • Finn Averhoff, mobil: 20 78 05 00, mail: kerfina@msn.com
 • Finn Ipsen, fastnet: 75 77 14 09, mobil: 21 11 77 49, mail: finni@tdcadsl.dk
 • Jeanette Ishi Lehn, fastnet: 99 60 33 03, mail: jeleh@ikast-brande.dk
 • Karina Nissen, mobil: 31 17 70 91, mail: knissen.solskin@gmail.com
 • Henrik Østergaard, fastnet: 75 77 03 49, mobil: 30 24 87 66, mail: hoe8766@gmail.com
 • Bjørn Kassøe Andersen, fastnet: 75 77 03 30, mail: bka@direction.dk

mandag den 7. februar 2011

Vanskelig budget-øvelse for byfornyelsen

Borgere fra byfornyelsens koordinationsgruppe mødtes torsdag d. 3. februar for at gennemføre en vanskelig budget-øvelse. Opgaven som et politisk flertal i Ikast-Brande Kommune stillede på byrådsmødet 31. januar, var at tilrette byfornyelsesprojektet, så der blev betydelige besparelser på driftsudgifterne.
Koordinationsgruppen mødtes med repræsentanter for Teknik- og Miljøområdet samt, arkitekt Stephan Gustin og Niras-ingeniør Thomas Rolskov, der har udarbejdet byfornyelsesplanerne ud fra borgerpanelets og arbejdsgruppernes ønsker og forslag.

Efter nogle timers koncentreret arbejde med et grundigt eftersyn af alle driftsudgifter, havde koordinationsgruppen og de øvrige mødedeltagere fundet besparelser, så det årlige driftsbudget skæres ned fra de planlagte ca. 392.000 kr. til godt 200.000 kr.

De største besparelser er hentet ved at sænke ambitionerne ift. den nye rutebilstation. Det betyder bl.a. at det planlagte vandbassin bliver erstattet af et andet arkitektonisk element uden vand. Dermed vil der kun vil være vand på det nye torv i byens midte.  Endvidere vil de planlagte markante blå stålkanter på rutebilstationens terasse-kanter blive erstattet af en original løsning i beton, som vil være billigere i vedligehold.

En anden væsentlig besparelse er hentet ved at fravælge etablering af vandposter og muldtoilet på den ydre hjertesti. Derudover er foretaget en række mindre justeringer og fravalg på andre områder. Koordinationsgruppen ændrede ikke ved de fremlagte planer for omdannelse af Nørre Snedes centrale kryds til et åbent torv.

Koordinationsgruppen siger sammenfattende om driftsbesparelserne at det var en proces, som krævede overvejelser, og at alle er lettede over, at det har været muligt at finde de ønskede besparelser, uden at essensen af byfornyelsesprojektet er gået tabt. Det reviderede driftsbudget skal i starten af marts til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

tirsdag den 1. februar 2011

Ros til projektet - og der skal spares på driften

Det nye torv i Nørre Snede
set i fugleperspektiv
Det var glade Nørre Snede-borgere fra Borgerpanelet, som vendte hjem fra byrådsmødet i mandag aften. De høstede megen ros for indsatsen for byfornyelsesprojektet, som alle byrådspolitikerne kunne bakke op om, men samtidig var beskeden fra politikerne at driftsbudgettet skal skæres ned. De frivillige borgere som sidder i byfornyelsens koordinationsgruppe skal derfor nu i gang med at prioritere.

Nu på torsdag den 3. februar mødes gruppen med chefen for Drift og Anlæg, Allan Lyng Hansen, Planchef Karina Kisum Jensen, ingeniør Thomas Rolskov fra NIRAS, arkitekt Stephan Gustin og projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn. På mødet skal det besluttes, hvor der kan spares på driften, uden at det går ud over projektets overordnede ideer.

Jeanette Ishi Lehn siger: ”Det er et vigtigt at finde et realistisk niveau for driften, så de nye anlæg kan blive ved med at holde den høje standard vi har stræbt efter, også langt ind i fremtiden. Jeg tror nu ikke at det bliver så svært at prioritere. Koordinationsgruppen har lagt rigtig mange timers arbejde, og har derfor detaljeret kendskab til hele byfornyelsesprojektet. Når det nye driftsbudget er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget, skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud, så vi kan komme i gang med det fysiske anlægsarbejde.”

Det reviderede driftsbudget skal fremlægges for Teknik og Miljøudvalget den 2. marts og derefter for Økonomi- og Planudvalget den 8.marts. Fremlæggelse for de to udvalg kan først ske i marts, da der ikke er nogen udvalgsmøder i februar.

Dato for det store borgermøde hvor det vedtagne projekt skal præsenteres for Nørre Snedes vil blive meddelt snarest.

Byfornyelsesprojektet i Nørre Snede vedtaget af byrådet

Byrådet vedtog mandag den 31. januar byfornyelsesprojektet for Nørre Snede.  Det betyder at den endelige projektering og udbud nu kan gå i gang.

Byfornyelsesprojektet omfatter et nyt centralt torv hvor krydset ligger i dag, en ny rutebilstation på "Spar-pladsen" og to hjertestier rundt i og omkring byen samt renovering af en række af byens grønne områder. Der vil også resten af 2011 blive arbejdet videre med tankerne om et ”virtuelt medborgerhus” hvor det via www.noerresnede.dk bliver nemmere at finde informationer om byens aktiviteter og forskellige tilbud.

På byrådsmødet var der stor og bred opbakning til byfornyelsesprojektet. Både planerne og engagementet blandt Nørre Snedes borgere fik mange rosende ord med på vejen fra byrådspolitikerne.

Der har været fokus på driftsudgifterne i den forberedende behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Planudvalget. På mødet i går fastholdt Byrådet de kommentarer som er fremgået af udvalgsarbejdet. Det betyder af driftsudgifterne for de nye anlæg i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn, og at de som udgangs punkt skal være stort set uændrede i forhold til de hidtidige kommunale driftsudgifter i byen.

Projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Der er et utroligt stort engagement blandt Nørre Snedes frivillige som har lagt virkelig meget hjerteblod og megen fritid ind i arbejdet for at komme dertil hvor vi står i dag. Nu ser vi frem til nu at få virkeliggjort planerne. Det næste skridt bliver et stort åbent borgermøde hvor koordinationsgruppen vil præsentere de vedtagne planer for deres medborgere. Og så skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud.”

mandag den 31. januar 2011

Fornyelsesprojekt alligevel på byrådsmødet 31. januar


Byfornyelsesprojekterne i Nørre Snede kommer alligevel til beslutning på byrådsmødet i aften den 31. januar.

I sidste uge ønskede Økonomi- og Planudvalget yderligere redegørelse for driftsudgifterne, og punktet røg derfor af byrådets dagsorden. Nu er punktet igen blevet sat på byrådets dagsorden til mødet i aften, og det ser ud til, at spørgsmålet om størrelsen af de fremtidige driftsudgifter i Nørre Snede skal løses efterfølgende.

Ledelsessekretariatet i Ikast-Brande Kommune oplyser, at byfornyelsesprojektet kommer på som første punkt, selv om det nu står som tillægspunkt nr. 37 på dagsordenen. Byrådsmødet starter kl. 18:30 på Rådhuset i Ikast.

fredag den 28. januar 2011

Driftsudgifter for byfornyelsesprojekter skal ses efter igen


Driftsudgifterne i Nørre Snede by
skal have et ekstra eftersyn.
Driftsdgifterne  i forbindelse med det nye torv, rutebilstationerne og stier i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn. Det var meldingen fra Økonomi- og Planudvalget, da projektet tirsdag den 25. januar var til behandling. Politikerne i udvalget har bedt om at få det samlede projekt præsenteret igen, så der tages hensyn til forudsætningen om næsten uændrede driftsudgifter i Nørre Snede by.

Byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Vi  kommer til at lave en mere detaljeret redegørelse til politikerne. Det giver desværre en forsinkelse i den politiske proces, og det betyder, at byfornyelsesprojektet nu tidligst kan vedtages af byrådet den 14. marts.”

Forsinkelsen betyder også, at det tidligere annoncerede borgermøde i Nørre Snede udsættes, og tidligst vil kunne afholdes i slutningen af marts.

Karina Kisum Jensen  der er planchef i Ikast-Brande Kommune, siger. ”Jeg kan godt forstå hvis forsinkelsen giver anledning til frustration, og vi håber også at borgerne i Nørre Snede vil have forståelse  for situationen. Som de fleste nok er klar over, er kommunens økonomi hårdt presset, og Økonomi- og Planudvalget skal være helt sikre på, hvad de siger ja til. Driftsudgifterne kommer jo til at løbe mange år fremover.”

Driften i forbindelse med byfornyelsesprojekterne omfatter blandt andet strøm til belysning og springvand samt vedligehold af anlæg og renholdelse i bymidten og på de nye hjertestier.

mandag den 24. januar 2011

Koordinationsgruppe vil sikre sammenhæng i byfornyelsen

Når de fysiske forandringer af Nørre Snede går i gang, vil en koordinationsgruppe med bred repræsentation af byens borgere følge byens fornyelse på tæt hold.

Koordinationsgruppen holder møde i Sognehuset
Bolette Kristensen der er med i koordinationsgruppen fortæller: ”I arbejdet med byfornyelsen har vi som borgere været opdelt i fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen består af personer fra hver af de fem grupper, og vores opgave er at holde overblikket og sikre sammenhængen mellem det, som kommer til at ske i krydset, på Spar-pladsen og de grønne områder og i forbindelse med de øvrige byfornyelsesprojekter. ”

I et brev til Ikast-Brande Kommune skriver koordinationsgruppen, at den vil følge byfornyelsesprojektet til det står færdigt i sin fysiske form og derved sikre, at det udformes, som borgerne i Nørre Snede har ønsket det.
Koordinationsgruppen har i sin henvendelse til Ikast-Brande kommune tilbudt at stå til rådighed, og har foreslået, at gruppen får en rolle i det byggeudvalg, som skal følge byfornyelsesprojekterne. Endvidere vil medlemmerne af koordinationsgruppen fungere som tovholdere på de frivillig-projekter der indgår som del af byfornyelsen.

Kom til borgermøde 24. februar
Næste opgave for koordinationsgruppen bliver afholdelse af et stort borgermøde. Det finder sted 24. februar på Nørre Snede Kro, og her vil byens borgere blive præsenteret for de endeligt udformede og politisk vedtagne fornyelsesprojekter samt tidsplanen for, hvad der skal ske hvornår.
Bolette siger: ”Vi opfordrer alle til at komme 24. februar. Nu har vi virkelig noget at vise frem, og nu skal vi i gang med de fysiske projekter.”

Et andet af koordinationsgruppens medlemmer, Finn Averhoff, trækker de store linjer op: ”I byfornyelsesarbejdet startede jeg med at fokusere på krydset og på Strøget hvor jeg selv bor. Undervejs i arbejdet er jeg begyndt at se på byen som en helhed, som vi har fået lov at arbejde med. Det vi er i gang med rækker ud over selve byfornyelsen. Vi har fat i hvad man kunne kalde for Nørre Snedes ånd, og dermed også i selve byens fremtid.”
Koordinationsgruppen fulgte i 2010 et statsfinansieret uddannelsesforløb, og kan nu kalde sig "lokale byudviklere". Uddannelsen har givet gruppen træning i hvordan man som borger kan bidrage til positiv udvikling af lokalsamfundet .


Koordinationsgruppens medlemmer
Følgende borgere er på nuværende tidspunkt aktive i koordinationsgruppen:
 • Bolette Kristensen
 • Finn Ipsen
 • Finn Averhoff
 • Henning Berg
 • Henrik Østergaard
 • Jens E. Pedersen
 • Karina Nissen
 • Lene Mølsted Ibsen
 • Richard Andersen
I 2010 deltog endvidere følgende i koordinationsgruppens arbejde:
 • Erik Steffensen
 • Helle Hansen
 • Jens E. Pedersen (repræsentant for LAG)
 • Richard Andersen (repræsentant for Lokalrådet)
 • Laura Gisselbæk Frandsen (Nørre Snede skole, 9. klasse)
 • Karina Kisum Jensen (planchef, Ikast-Brande Kommune)
 • Lise Ulrika Videbæk (kommuneplanlægger, Ikast-Brande Kommune)
 • Jeanette Ishi Lehn (projektkoordinator, Ikast-Brande Kommune)

mandag den 17. januar 2011

Nu er byfornyelsesplanerne færdige

Planerne for fornyelsen af Nørre Snede by er nu færdige og sendt til politisk behandling i Ikast-Brande Kommune.

Byfornyelsesprojekterne er nu sendt til 
politisk behandling.  Det første arbejde 
går  i gang i løbet af foråret.
Byfornyelsen omfatter tre hovedprojekter:
 • Renovering af de grønne områder i Nørre Snede by, herunder etablering af to løbe- og gåruter (den ydre og den indre hjertesti).
 • Omdannelse af krydset midt i byen til et nyt torv, ”Nørre Snede Torvet.”
 • Flytning af rutebilstationen til en mere central placering ved den tidligere SPAR-bygning.
Der er som led i byfornyelsesarbejdet også etableret en internet-baseret fælles bykalender for Nørre Snede, og Kulturbanken (den tidl. Sydbank) vil resten af 2011 fungere som projektlokale for byfornyelsen og byggemøder.

Planer for byfornyelsen behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar, derefter af Økonomi- og Planudvalget d. 25. og til slut af byrådet den 31. januar.

Borgermøde i februar

Fra seneste borgermøde i Hallen
I februar 2011 når byrådet har godkendt projekterne vil der blive afholdt et stort borgermøde, hvor projekter, budget og tidsplan bliver præsenteret.

Byfornyelsen startede i sommeren 2009. Der er arbejdet grundigt for at finde løsninger, som opfylder de mange ønsker og behov fremført af borgere, der har involveret sig i processen. Det er foregået på fyraftensmøder og i weekender, og den slags tager tid, når mange mennesker som skal være enige.

Kommunen valgte fra start at lave en omfattende borgerinddragelse hvor alle interesserede kunne være med, og hvor der blev rekrutteret bredt ud fra køn, alder og roller i byen. Der har været fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen har haft til opgave at koordinere og prioritere de aktiviteter som de fem grupper har foreslået.

Mange af Lokalrådets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i byfornyelsesarbejdet, og det diskuteres i øjeblikket, hvordan det bedste fra Lokalrådet og de konstruktive samarbejdserfaringer fra koordinationsgruppen bliver bragt med ind i fremtiden.

Kom ind og se tegningerne

Der er nu igen åbent i Kulturbanken - den tidligere Sydbank - hver torsdag i fra kl. 9-17, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe, få svar på sine spørgsmål og se tegningerne. Man kan også se de tegninger og planer som politikerne skal tage stilling til på nettet via følgende links:

Spørgsmål og svar om byfornyelsen


Hvad sker der i min by? Sådan må der der være mange i Nørre Snede som har det i øjeblikket. Efter lang tids indsats i borgerpanel og projektgrupper har byfornyelses-projekterne nu taget form.
Byfornyelsens koordinationsgruppe som består af 15 lokale borgere, har samlet en række af de spørgsmål, de oftest bliver stillet. Du kan se spørgsmålene og nogle svar på denne side.
.