fredag den 11. marts 2011

Kort som viser hjertestierne

Forløbet af de nye hjertestier i Nørre Snede kan ses på kortet. Klik på kortet for se det i større udgave. Brug dette link til Google maps, hvis du har brug for at se et kort med vejnavne.

Du kan få flere detaljer om stierne og de andre nye projekter det samlede projektforslag for områdefornyelsen i Nørre Snede (pdf-fil, 15 Mb). Kortet som er vist kan ses er hentet fra side 73.

torsdag den 10. marts 2011

Vær med til at lave Nørre Snedes nye skilte

Infostandere af denne type vil
blive opstillet på hjertestierne
rundt om Nørre Snede.

Nørre Snede Koordinationsgruppe søger hjælp! Langs byens nye hjertestier skal opstilles informationsskilte som fortæller om bemærkelsesværdig biologi, små anekdoter og historiske markeringer. Hvis du er vidende inden for et eller flere af de beskrevne områder, vil vi gerne invitere dig til at være med til at udarbejde indholdet til skiltene.


Vi kan gå i gang med opgaven her og nu, så vi kommer hurtigt til at se resultatet af vores arbejde. Skiltene placeres udvalgte steder, og de skal indeholde information og oplysninger om det særlige ved netop dét sted. Der skal for eksempel placeres et skilt ved den hellige kilde, som er viet til Skt. Knud. Vi forestiller os at der kan være flere vinkler på formidlingen: Den faktuelle som beskriver kildens historie, kildens betydning for byen og den nutidige og fremtidige brug af kilden. Der kan også være en børnevenlig eventyrlig vinkel som fortæller om, hvordan den hellige kilde egentligt fik sit navn. Var det en forhekset grævling, som ved at drikke vand fra kilden, blev forvandlet til en smuk prins Knud? Tja; kun fantasien sætter grænser, og jo flere historier der er, jo mere mulighed for variation giver det. Skiltenes indhold kan udskiftes og erstattes frit.

Standerne til skiltene er udvalgt af arkitekten for byfornyelsen og opsættes i forbindelse med etableringen af Hjertestien. Der er udarbejdet en skabelon til teksten, hvilket sikrer genkendelighed og sammenhæng langs stisystemet. Skabelonen indeholder også et lille kort så man kan se, hvor på stien det angivne skilt er placeret.

Der findes mange steder på og omkring Den ydre Hjertesti, som vil være værd at besøge, med en forklaring eller en god historie tilknyttet. Ikke alle borgere i Nørre Snede kender historierne, og da slet ikke de vandrende og andre besøgende til vores by.

Hjælp os med at gøre den ydre Hjertesti endnu mere attraktiv ved at dele din viden og dine historier.

For yderligere information om projektet, eller hjælp til at få din viden eller historie formidlet, send en mail til Karina Nissen mail: knissen.solskin@gmail.com. Lad os så komme i gang!

Husk borgermøde i aften kl. 19 på kroen

Husk at det er i aften der er borgermøde. Det er klokken 19 på Nørre Snede Kro. Se annonce med aftenens program på denne side i Den Lille Avis.

søndag den 6. marts 2011

Tidsplan for anlægsarbejder i Nørre Snede 2011

Seneste opdatering af denne tidsplan: 14. april 2011

Fase 1 og 2 (2. maj. – 8. august 2011)
Kloakarbejde på Bellisvej mellem Violvej og Strøget samt Strøget mellem Bellisvej og lyskrydset. Asfaltarbejde udføres ad 2 gange: Når kloakrør er udskiftet på Strøget fra Bellisvej til Rosengade, og igen når kloakrør er udskiftet på Strøget fra Rosengade til lyskrydset.

Fase 3 (8. august – november 2011)
Lyskrydset fjernes og torvet etableres. Der vil en del af tiden blive mulighed for gennemkørsel mellem Skovbakken, Strøget og Bredgade.
Kloakarbejde på Horsensvej mellem det nye torv (krydset) og Falkevej. Asfaltarbejde udføres, når kloakrør på hele strækningen er udskiftet.

Fase 4 og 5 (5. september – november 2011)
Kloakarbejde på Rosengade og Vedbendvej samt det stykke af Toftevej som forbinder Rosengade og Vedbendvej. Asfaltarbejde udføres, når kloakrør på de enkelte veje er udført.

Generelt
Kloakudgravningen fylder hele vejbanens bredde. Der vil være mulighed for tilkørsel fra begge sider men spærret for gennemkørsel. Udgravningen flytter sig ca. 10 meter pr. arbejdsdag.
Beboere vil kunne køre til/fra deres ejendomme, bortset fra den eller de dage hvor kloakudgravning er ud for ejendommens indkørsel. Fortove vil i et vist omfang blive påvirket. Der vil være mulighed for gangpassage forbi alle udgravninger. Omkørsel vil blive markeret ved skiltning.
Endnu er ikke alle detaljer planlagt. Der bliver informeret yderligere, efterhånden som detailplanlægning er færdig, og mens arbejdet foregår. Følg med i de lokale medier samt på nettet via dette noerresnede.dk og ikast-brandespildevand.dk.

Borgermøde 10. marts: Anlægsarbejderne starter i april


Hen over forår og sommer skal den centrale del
af Nørre Snede have udskiftet kloakledninger.
Store dele af midtbyen i Nørre Snede vil i løbet af 2011 blive påvirket af omfattende anlægsarbejder, først i forbindelse med kloakrenovering, og derefter ved anlæggelsen af det nye åbne torv, som skal afløse byens lyskryds.


Ib Boye Lauritzen, der er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, siger: ”Det er store anlægsarbejder, som kommer til at påvirke hele Nørre Snede. For borgerne og de handlende vil det komme til at føles som en lang og træls proces – og vi får den velkendte situation med, at det skal være skidt før det kan blive godt. Vi vil være opmærksomme på at sikre gode omkørselsmarkeringer og at på løbende at informere borgerne.”

På et borgermøde 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro vil byens borgere blive præsenteret for de fornyelsesprojekter som borgerpanelet udarbejdede i løbet af 2010 og som nu er vedtaget politisk.

Fornyelsesprojekterne omfatter et åbent torv i byens midte (2011), etablering af hjertestier og opgradering af byens grønne anlæg (2011) samt en flytning af rutebilstationen til det som i øjeblikket kaldes for Spar-pladsen (2012). Derudover vil der også blive gennemført en række ikke -fysiske projekter og forskellige frivillig-projekter (2011 og frem).

Fornyelsen af Nørre Snede falder sammen med en omfattende renovering af kloaksystemet i bymidten. De gamle kloakledninger skal udskiftes, og der bliver separatkloakeret, så der ikke sendes regnvand med ud til rensningsanlægget. De to anlægsopgaver, fornyelsen af midtbyen og kloakrenoveringen, gennemføres koordineret.

Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevandsselskab, som løbende vil informere de berørte grundejere samt borgerne i Nørre Snede generelt. Information om kloakarbejdet vil ske via breve direkte til de berørte, informationsmøde og via de lokale medier.

Den nuværende tidsplan har fastsat starten på gravearbejdet i april og afslutning i november måned. Arbejdet omkring den nye rutebilstation påbegyndes i 2012. Før dette arbejdet med rutebilstationen kan indledes, skal der vedtages en ny lokalplan som i øjeblikket er til indledende behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Opgravning og retablering af Horsensvej/Strøget afsluttes i 2011. Det samlede arbejde med renovering af kloaker og separatkloakering i Nørre Snede kommer til at løbe frem til 2013.

De forskellige anlægsprojekter i forbindelse med områdefornyelsen blev vedtaget af byrådet i Ikast-Brande Kommune d. 31. januar. Der udestår fortsat en endelig godkendelse af driftsbudgettet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 8. marts, før der afholdes udbud, og før arbejdet kan igangsættes.

tirsdag den 22. februar 2011

Dato for borgermøde er 10. marts

Hermed en korrektion vedrørende dato for borgermødet hvor det samlede byfornyelsesprojekt præsenteres for Nørre Snedes borgere og andre interesserede.
Borgermødet afholdes 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro - og altså ikke den 24. februar, som det er nævnt i en artikel i dagens udgave af Den Lille Avis.
Datoen er blevet ændret på grund den forlængede politiske behandling af driftsbudgettet. Nærmere annoncering af borgermødet følger.

mandag den 14. februar 2011

Nyt om byfornyelsens frivilligprojekter

I  forbindelse med byfornyelsen i Nørre Snede har arbejdsgrupperne og koordinationsgruppen under borgerpanelet udpeget en række projekter, der med fordel kan udføres af frivillige i byen.

Sådan kan hjertestien i Nørre Snede udformes
(inspirationsbilleder fra lignende projekter)
Koordinationsgruppen har defineret omfanget af de frivilligprojekter der sættes i gang. Projekterne er afgrænsede og har et konkret, umiddelbart brugbart resultat til glæde både for byens borgere og turister, og de vil bidrage til Nørre Snedes byidentitet. Projekterne er ukomplicerede, og kan udføres med begrænset økonomi, evt. med sponsorerede materialer.

Til hvert projekt er der tilknyttet en eller flere tovholder fra koordinationsgruppen.

Der er følgende frivilligprojekter:
 • Shelter-projektet. Der skal bygges et eller flere shelters. Tovholdere: Finn Averhoff og Finn Ipsen.
 • Skilte-projektet. Der skal laves skilte til de grønne områder. Tovholder: Karina Nissen.
 • Natur fitness. Der skal laves fitnessredskaber til hjerteruten. Tovholdere: Finn Ipsen og Finn Averhoff.
 • Kulturbanken. Hvem har lyst til at være med til at drive og udvikle kulturbanken i 2011? Kontaktperson: Henrik Østergaard.
 • Gåbus. Koordineret gåtur til/fra skole for de yngre elever. Start august 2011. Tovholder: Jeanette Ishi Lehn.
 • Websitet noerresnede.dk med nyheder, bykalender og organisationsoversigt. Det kan udvikles videre i retning at være Nørre Snedes samlingssted på nettet. Tovholdere: Henrik Østergaard og Bjørn Kassøe Andersen.

Hvis du har lyst til at få indflydelse på og være med til at gennemføre et af ovennævnte projekter, kan du kontakte tovholderne, se kontaktinformation nedenfor. 
 • Finn Averhoff, mobil: 20 78 05 00, mail: kerfina@msn.com
 • Finn Ipsen, fastnet: 75 77 14 09, mobil: 21 11 77 49, mail: finni@tdcadsl.dk
 • Jeanette Ishi Lehn, fastnet: 99 60 33 03, mail: jeleh@ikast-brande.dk
 • Karina Nissen, mobil: 31 17 70 91, mail: knissen.solskin@gmail.com
 • Henrik Østergaard, fastnet: 75 77 03 49, mobil: 30 24 87 66, mail: hoe8766@gmail.com
 • Bjørn Kassøe Andersen, fastnet: 75 77 03 30, mail: bka@direction.dk

mandag den 7. februar 2011

Vanskelig budget-øvelse for byfornyelsen

Borgere fra byfornyelsens koordinationsgruppe mødtes torsdag d. 3. februar for at gennemføre en vanskelig budget-øvelse. Opgaven som et politisk flertal i Ikast-Brande Kommune stillede på byrådsmødet 31. januar, var at tilrette byfornyelsesprojektet, så der blev betydelige besparelser på driftsudgifterne.
Koordinationsgruppen mødtes med repræsentanter for Teknik- og Miljøområdet samt, arkitekt Stephan Gustin og Niras-ingeniør Thomas Rolskov, der har udarbejdet byfornyelsesplanerne ud fra borgerpanelets og arbejdsgruppernes ønsker og forslag.

Efter nogle timers koncentreret arbejde med et grundigt eftersyn af alle driftsudgifter, havde koordinationsgruppen og de øvrige mødedeltagere fundet besparelser, så det årlige driftsbudget skæres ned fra de planlagte ca. 392.000 kr. til godt 200.000 kr.

De største besparelser er hentet ved at sænke ambitionerne ift. den nye rutebilstation. Det betyder bl.a. at det planlagte vandbassin bliver erstattet af et andet arkitektonisk element uden vand. Dermed vil der kun vil være vand på det nye torv i byens midte.  Endvidere vil de planlagte markante blå stålkanter på rutebilstationens terasse-kanter blive erstattet af en original løsning i beton, som vil være billigere i vedligehold.

En anden væsentlig besparelse er hentet ved at fravælge etablering af vandposter og muldtoilet på den ydre hjertesti. Derudover er foretaget en række mindre justeringer og fravalg på andre områder. Koordinationsgruppen ændrede ikke ved de fremlagte planer for omdannelse af Nørre Snedes centrale kryds til et åbent torv.

Koordinationsgruppen siger sammenfattende om driftsbesparelserne at det var en proces, som krævede overvejelser, og at alle er lettede over, at det har været muligt at finde de ønskede besparelser, uden at essensen af byfornyelsesprojektet er gået tabt. Det reviderede driftsbudget skal i starten af marts til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

tirsdag den 1. februar 2011

Ros til projektet - og der skal spares på driften

Det nye torv i Nørre Snede
set i fugleperspektiv
Det var glade Nørre Snede-borgere fra Borgerpanelet, som vendte hjem fra byrådsmødet i mandag aften. De høstede megen ros for indsatsen for byfornyelsesprojektet, som alle byrådspolitikerne kunne bakke op om, men samtidig var beskeden fra politikerne at driftsbudgettet skal skæres ned. De frivillige borgere som sidder i byfornyelsens koordinationsgruppe skal derfor nu i gang med at prioritere.

Nu på torsdag den 3. februar mødes gruppen med chefen for Drift og Anlæg, Allan Lyng Hansen, Planchef Karina Kisum Jensen, ingeniør Thomas Rolskov fra NIRAS, arkitekt Stephan Gustin og projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn. På mødet skal det besluttes, hvor der kan spares på driften, uden at det går ud over projektets overordnede ideer.

Jeanette Ishi Lehn siger: ”Det er et vigtigt at finde et realistisk niveau for driften, så de nye anlæg kan blive ved med at holde den høje standard vi har stræbt efter, også langt ind i fremtiden. Jeg tror nu ikke at det bliver så svært at prioritere. Koordinationsgruppen har lagt rigtig mange timers arbejde, og har derfor detaljeret kendskab til hele byfornyelsesprojektet. Når det nye driftsbudget er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget, skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud, så vi kan komme i gang med det fysiske anlægsarbejde.”

Det reviderede driftsbudget skal fremlægges for Teknik og Miljøudvalget den 2. marts og derefter for Økonomi- og Planudvalget den 8.marts. Fremlæggelse for de to udvalg kan først ske i marts, da der ikke er nogen udvalgsmøder i februar.

Dato for det store borgermøde hvor det vedtagne projekt skal præsenteres for Nørre Snedes vil blive meddelt snarest.

Byfornyelsesprojektet i Nørre Snede vedtaget af byrådet

Byrådet vedtog mandag den 31. januar byfornyelsesprojektet for Nørre Snede.  Det betyder at den endelige projektering og udbud nu kan gå i gang.

Byfornyelsesprojektet omfatter et nyt centralt torv hvor krydset ligger i dag, en ny rutebilstation på "Spar-pladsen" og to hjertestier rundt i og omkring byen samt renovering af en række af byens grønne områder. Der vil også resten af 2011 blive arbejdet videre med tankerne om et ”virtuelt medborgerhus” hvor det via www.noerresnede.dk bliver nemmere at finde informationer om byens aktiviteter og forskellige tilbud.

På byrådsmødet var der stor og bred opbakning til byfornyelsesprojektet. Både planerne og engagementet blandt Nørre Snedes borgere fik mange rosende ord med på vejen fra byrådspolitikerne.

Der har været fokus på driftsudgifterne i den forberedende behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Planudvalget. På mødet i går fastholdt Byrådet de kommentarer som er fremgået af udvalgsarbejdet. Det betyder af driftsudgifterne for de nye anlæg i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn, og at de som udgangs punkt skal være stort set uændrede i forhold til de hidtidige kommunale driftsudgifter i byen.

Projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Der er et utroligt stort engagement blandt Nørre Snedes frivillige som har lagt virkelig meget hjerteblod og megen fritid ind i arbejdet for at komme dertil hvor vi står i dag. Nu ser vi frem til nu at få virkeliggjort planerne. Det næste skridt bliver et stort åbent borgermøde hvor koordinationsgruppen vil præsentere de vedtagne planer for deres medborgere. Og så skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud.”
.