tirsdag den 22. september 2015

Bliv Røde Kors-indsamler 4. oktober

Brug 3 timer af din tid som Røde Kors-indsamler den 4. oktober, og vær med til at hjælpe nogen af de millioner af mennesker, der er på flugt i verden. Vinteren med sne og kulde står for døren, og mange mennesker på flugt og i flytningelejre mangler basale fornødenheder.

Du kan blive indsamler for Røde Kors Lokalafdelingen i Nørre Snede / Ejstrupholm, som stadig gerne vil have flere til at give en hånd med.

Tilmelding til:
Hanne Nørregaard
tlf. 29 46 03 36
mail: hannesnorregaard@mail.dk

torsdag den 10. september 2015

Nørre Snede lokalråd – en frisk start

Nørre Snede Lokalråd havde 7. september indbudt foreninger og borgere til et møde om, hvordan lokalrådet i fremtiden skal udformes, så byen får en fælles stærk stemme. Anledningen var en henvendelse fra Ikast-Brande Kommune, der fremover forventer, at lokalrådet kan repræsentere byen i fælles anliggender og også informere lokale borgere og foreninger om henvendelser fra kommunen.

Efter en kort velkomst og fællessang tog Pernille Thorup over og gelejdede de fremmødte gennem aftenen. Mødet havde været annonceret offentligt, og der var udsendt personlige invitationer til cirka 200 af byens borgere, som gennem tiden har været involveret til byens fælles liv og foreningsliv. Cirka 35 deltog i mødet, som foregik i kantinen på Nørre Snede Skole.

Første punkt var en indsamling af gode og dårlige erfaringer ved fællesskaber. Det foregik ved, at hver enkelt skrev sin personlige vinkel på små papirlapper, der blev samlet på større plancher. Det var også muligt at melde ind med gode ideer til byens fremtid.

Lokalrådets oplæg var, at aftenen skulle udmunde i etablering af en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan lokalrådets kan styrkes.

Herefter var der kaffe og udveksling rundt om bordene. Opgaven for hvert enkelt bord var at finde frem til to ting, som arbejdsgruppen skal tage med i den videre proces. Indspil fra hvert bord blev præsenteret og opsamlet på plancher.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af seks personer. Sammen med to fra lokalrådet blev fire personer foreslået og valgt. Arbejdsgruppen består af følgende:
- Gitte Solgaard Andersen
- Bente Mortensen
- Elvin Laursen
- Carsten Thomsen
- Bjørn Kassøe Andersen
- Henning Berg
- Ole Weilstrup

Arbejdsgruppen meddelte efter en kort betænkningstid, at den regner med at have et forslag klar senest til lokalrådets generalforsamling i foråret.

Under mødet kom det frem, at nogle var i tvivl om, hvordan man som privatperson eller forening bliver medlem af Lokalrådet. Det er ganske simpelt. Send en mail til mail@ns-lokalraad.dk med navn og adresse, så kommer man med på Rådets mailingliste. Fra 2015 koster det for privatpersoner ikke længere noget at være medlem. Det koster kr. 300 om året for foreningerf. Du kan også melde dig ind ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Find kontaktinformation og se mere om lokalrådets arbejde på ns-lokalraad.dk.mandag den 17. august 2015

Branddam ved Kirkeskoven omdannes til rigtig sø

Næste forår vil branddammen, som ligger ved Kirkeskoven efter alt at dømme være ført tilbage til sin oprindelige form som en egentlig sø. En arbejdsgruppe under Nørre Snede Lokalråd har igennem længere tid arbejdet på sagen, og har nu haft succes med at skaffe den fornødne finansiering.
Projektet har fået bevilget 70.000 kr. fra programmet ”Aktiv Natur” under Friluftsrådet, støttet af Velux Fonden. Derudover har naboer i området givet tilsagn om bidrag på i alt 30-40.000 kr., således at budgettet nu er sikret.

Søen gøres smukkere og mere tryg
Finn Ipsen fra arbejdsgruppen fortæller: ” Vores plan er, at gøre søen smukkere ved at gøre den mindre firkantet. Den vil få mere naturlige kurver, og søens bredder bliver lavet mindre stejle, så der bliver en tryg adgang til søen, også for børn. De mange mennesker, som færdes i området, vil få en oplevelse af, at her er en naturlig sø – en lille oase midt i byen.”

Kirkeskoven, som grænser op til søen, har en motorikbane, som mange børn er glade for, og nogle hundrede meter mod vest vil der om kort tid blive etableret en legeplads for især mindre børn. Dagplejemor Gitte Solgaard Andersen, som er repræsentant for gruppen af dagplejemødre i Nørre Snede, udtrykker tilfredshed med, at børn fremover kan få adgang til søen, og at den også bliver sikker for mindre børn.

Afventer dispensation
Ikast-Brande Kommune har på forhånd tilkendegivet, at søen kan renoveres. Formelt skal der gives en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da søen er større end 100 m2 og har eksisteret i mere end 3 år. Finn Ipsen oplyser, at arbejdsgruppen har indsendt ansøgning om at gennemføre projektet, og han forventer, at projektet kan igangsættes til vinter, når naturen er gået i hi.

Branddam tur/retur
Den eksisterende branddam, der er på ca. 500 kvadratmeter, blev udgravet i 1985. Det skete i forbindelse med byggemodningen, da rækkehusene på Kirkeskovvej skulle opføres. På det tidspunkt var der allerede en sø, som lå 20-30 meter længere mod syd, og det var denne oprindelige sø, som blev flyttet. Søen kan ses på kort over området så langt tilbage som 1842.

Efter at søen fik status som branddam, var der regler, som foreskrev, at den skulle indhegnes. Siden er søens status som branddam ophørt.

I forbindelse med byfornyelsesprojektet i Nørre Snede 2009-2012 var der planer om at ændre søen ved at tage hegnet ned og udvide arealet noget. Udgiften til forskønnelse blev dengang budgetteret som en del af det store projektet, hvor regnvand skulle adskilles fra spildevand. Planen var, at søen skulle bruges som regnvandsreservoir.  Disse planer blev ændret, og de nye regnvandsreservoirer kom i stedet til at ligge uden for byen. Nu har aktive borgere så i stedet sørget for, at Nørre Snede får en rigtig sø midt i byen.

Lokalrådet starter på en frisk: Giv Nørre Snede en stærk fælles stemme

Af Nørre Snede Lokalråd

Vær med, når Lokalrådet i Nørre Snede starter på en frisk. Det sker på et aftenmøde 7. september kl. 19, hvor alle interesserede foreninger og borgere hermed inviteres til at deltage. Mødet afholdes i kantinen på Nørre-Snede Skole.

Lokalrådet har igennem længere tid været i dialog med flere af Nørre Snedes foreninger for at undersøge, hvad der skal til, for at byen kan få en fælles stærk stemme.

Senest har der været afholdt to møder med Nørre Snede Handels- og Håndværkerforening, som ønsker at medvirke til, at byen får et løft. Inden for det seneste år har Lokalrådet også afholdt møder og haft god dialog med Højderyggens Gymnastikforening, Husflidsforeningen, Borgerforeningen, Nørre Snede Gymnastikforening, Hærvejens Håndboldklub, Nørre Snede og Omegns Skytteforening og Nørre-Snede Skole. Endvidere har Lokalrådet løbende været i dialog om emnet med Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening.

Nye forventninger fra kommunen
Initiativet aktualiseres af, at Ikast-Brande Kommune i foråret meddelte, at kommunen fremover forventer, at en bys lokalråd er i stand til at repræsentere byen bredt i spørgsmål, der vedrører hele byen. Kommunen forventer også, at Lokalrådet videregiver relevante informationer fra Ikast-Brande Kommune til borgere og foreninger, klubber m.fl. i lokalområdet. Nogle henvendelser fra kommunen vil således fremover formodentlig kun blive stilet til Lokalrådet.

Nørre Snede Lokalråd inviterer med dette som udgangspunkt alle interesserede foreninger og borgere til en dialog om, hvordan vi bedst sikrer, at Lokalrådet bliver i stand til bedre at repræsentere hele byen med en fælles stærk stemme – og hvordan vi sikrer bedst muligt samarbejde og koordinering mellem byens omkring 50 forskellige foreninger og sammenslutninger.

Alle mulighed er åbne
Målet er at finde en arbejdsform, hvor de, som er interesseret og har lyst, kan være med til at sætte nye initiativer i gang. Dette kan ske både i regi af enkelte foreninger og grupperinger, koordineret med andre via Lokalrådet eller i arbejdsgrupper under Lokalrådet.

Fra Lokalrådets side er alle muligheder åbne, både i forhold til hvordan arbejdet fremover skal organiseres og hvem der beklæder hvilke poster – og om nødvendigt kan vi tilpasse Lokalrådets nuværende vedtægter til den nye situation.

Jo flere vi er til at igangsætte en ny frisk start på det lokale samarbejde, jo stærkere bliver vi – og jo mere attraktiv kan byen blive i forhold til både bosætning, erhvervsaktivitet og fritids- og kulturtilbud. Kom og vær med den.

Tid: 7. september kl. 19
Sted: Kantinen på Nørre-Snede Skole.Bliv kontaktperson for nyankomne flygtninge

Røde Kors i Nørre Snede vil gerne i kontakt med frivillige, som ønsker at være kontaktperson for nyankomne flygtninge, som får bopæl i Nørre Snede.

Formået er at give medmenneskelig, social og praktisk støtte til nyankomne flygtninge
Eksempler på opgaver for den frivillige:

  • hjælp til kendskab til byen og indkøb
  • information om danske forhold og dansk kultur
  • hjælp til forståelse af breve fra det offentlige
  • hjælp til danske betalingsmetoder og terminer
  • medvirke til kendskab til foreningsliv
  • sprogtræning.

Afdelingen afholder møder for de frivillige kontaktpersoner efter behov.

Som kontaktperson er du med til at fremme en positiv integration i flygtningens nye hjemland. Hvis du har lyst til at blive en del af Røde Kors netværket, så kontakt:

Hanne Nørregaard
Mobil: 2946 0336
hannesnorregaard@mail.dk

eller

Tove Sørensen
Tlf: 75761622
riberhusvej4@hotmail.dktorsdag den 23. april 2015

Hvor skal legepladsen i Nørre Snede ligge?

Nu skal den fremtidige placering af legepladsen i Nørre Snede afklares. Nørre Snede Lokalråd indbyder derfor til orienterings- og debatmøde. Mødet afholde tirsdag den 28. april kl. 18-20 i kantinen på Nørre Snede Skole.

Fra Ikast-Brande kommune deltager Henrik Engedahl, der er formand for teknik- og miljøudvalget, samt to embedsfolk. På mødet vil der være fokus på hvor og hvornår der kan genopstilles en legeplads i byen. Alle med interesse i sagen er velkomne.

Tid: Tirsdag 28. april kl. 18-20
Stede: Kantinen på Nørre-Snede Skole

mandag den 9. marts 2015

Forfatteraften med Jens Vilstrup på onsdag i Sognehuset

Onsdag aften kl. 19 er der forfatteraftenen med Jens Vilstrup om hans seneste roman, "Opland".

Da romanens hovedperson, Niels, pludselig mister sin far, vender han for første gang i mange år tilbage til sin hjemegn i Jylland - Nørre Snede egnen.

Gensynet med moren, brødrene og barndomsvennerne fra det opland, han engang flygtede fra, rusker op i en voldsom fortid. En fortid, der har betydet langt mere, end Niels er parat til at erkende, og som er skyld i, at han er i store problemer i sit lægejob.

I ugen op til farens begravelse trækkes Niels ind i en række dramatiske hændelser, hvis sammenhæng både er skjult for den ydre landsbyidyl, myndighederne og for ’lægen fra København’. Begivenhederne får den traumatiske fortid til at vokse sammen med den voldelige nutid, og efterhånden begynder Niels at huske mere og mere af det, han havde fortrængt. Hvor langt tør han gå for at trænge ind under oplandets og sin egen overflade?

Jens Vilstrup (f. 1964) har skrevet flere romaner og børnebøger. Han er opvokset i Midt- og Sydøstjylland og bor i dag på Frederiksberg i København. Han er desuden en anset journalist og blandt andet tidligere chefredaktør på magasinet Euroman.

Tid: Onsdag 11. marts kl. 19:00 til 21:00
Sted: Sognehuset, Rørbækvej 9, Nørre Snede
Pris: 90 kr.
Arrangementet er for voksnelørdag den 28. februar 2015

Om legepladsen ved banen

Af Henrik Østergaard, formand for Nørre Snede Lokalråd

Som en del mennesker i byen har opdaget, har Ikast-Brande kommune har fjernet legepladsen bag Valmuevej. Der er efterfølgende både undren og protester over det.

Nørre Snede Lokalråd modtog sidste efterår en skrivelse om en legepladsinspektion, samt et udkast til en lejeaftale, som ville indbære en økonomi, vi ikke mener Lokalrådet kan eller skal bære. Vi sendte det videre til Borgerforeningen, der tidligere har stået for legepladsen. De mente ikke, at de havde økonomi til at betale for et årligt eftersyn samt evt. deraf medfølgende vedligeholdelse. Dette blev meddelt til kommunen d. 28. oktober 2014. Siden har vi ikke hørt noget.

Der blev i 2013 i Lokalrådets regi nedsat et legepladsudvalg med repræsentation fra blandt andet dagplejen med det formål at finde den mest velegnede placering af en ny legeplads. Det blev foreslået at lægge legepladsen på arealet mellem kirkeskoven og Ege Alle. Det er blevet meddelt til Ikast-Brande Kommune. Der er efterfølgende nogle beboere på Kirkeskovvej, der har meddelt os, at de synes at den placering er en dårlig ide.

Der hvor ”kæden muligvis er knækket” er, at Ikast-Brande Kommune i 2009 besluttede, at en by som Nørre Snede skal have én kommunalt drevet legeplads og derefter, som det nu er sket, nedlægger den eneste legeplads i byen, inden en ny og mere centralt beliggende er etableret.
Det er på nuværende tidspunkt ikke klart for os, hvilke beslutninger der ligger fra Ikast-Brande Kommunes side ift. at bekoste etablering og vedligehold af en ny legeplads.
fredag den 30. januar 2015

Invitation til workshop om byudvikling 3. februar

Byrådet inviterer alle med til en aften om byudvikling. Workshoppen foregår i Remisen i Brande tirsdag den 3. februar kl. 17.00-20.15

Ikast-Brande Byråd inviterer til dialog om hvordan vi bedst skaber rammerne for det gode liv i byerne. Hvilke "ingredienser" skal vi sammen putte i gryden for at få en god by - herunder i Nørre Snede og også Ikast, Brande, Bording, Engesvang og Ejstrupholm?

Program for workshoppen:

  • Borgmester Carsten Kissmeyer byder velkommen
  • "Længere ud på landet - om stationsbyer, købstæder og andre mellembyer i urbaniseringens tidsalder" ved professor Johannes Nørregaard Frandsen
  • Hvilke værdier skal den gode by stå for?
  • Messe om udviklingen i de seks største byer.

Tilmelding til workshoppen er nødvendig. Der vil være noget at spise undervejs.
Se mere om programmet

Tilmeld dig senest søndag den 25. januar på mail til:
planstrategi@ikast-brande.dk eller ring på tlf. 99603302 eller 99603305.

Kom og hør om seniorboliger på Bavnehøj lørdag kl. 10-12

Kunne du tænke dig at få en seniorbolig i Nørre Snede? Så kom til møde i morgen, lørdag d. 31. januar kl. 10-12 på Bavnehøj Allé 1.

Det er de ledige boliger på Bavnehøj, som kan blive gjort større og bygget om, så de blever attraktive som seniorboliger.

Arrangementet omfatter bl.a. præsentation af forslag til indretning, rundvisning i nuværende boliger og mulighed for at få beregnet boligstøtte til en af de kommende boligier. Hvis du vil have lavet en sådan beregning, skal du kunne oplyse om dine indkomst- og formueforhold.

Der vil også være lidt godt til ganen.

Kom og vær med til at give din interesse til kende, således at boligselskabet og kommunen kan finde ud af, hvordan boligerne skal være.

Ved arrangementet vi der være repræsentanter fra Ikast-Brande Kommune, Lokalrådet i Nørre Snede og Aktivitetsrådet på Bavnehøj, som sammen arbejder på at skabe nye seniorboliger i byen.

Yderligere oplysninger hos frivillighedskonsulent Vibeke Grønskov
Tlf. 99 60 44 33 eller mobil 27 50 10 56.

.