søndag den 18. oktober 2015

Indvielse af den nye legeplads på torsdag kl. 16.30

Så er det på torsdag den 22. oktober, at Nørre Snedes nye legeplads for småbørn bliver indviet. Det sker kl.16.30 - og i fald nogen ikke skulle vide det, ligger den i det grønne område mellem Ege Allé og Kirkeskoven.
Alle der har været involveret i projektet, samt alle byens borgere der har lyst til at være med, er meget velkomne, siger Gitte Solgaard, som har koordineret indsatsen fra borgerside.
Arbejdsgruppen og Lokalrådet vil være til stede, og der bydes på  kaffe, saft og frugt at byde på og formand for teknik- og miljøudvalget, Henrik Engedahl, vil også dukke op.

mandag den 12. oktober 2015

Ny arbejdsgruppe: På vej mod Nørre Snede Lokalråd version 2.0

Den nyligt etablerede arbejdsgruppe, som skal arbejde frem i mod en frisk start af Nørre Snede Lokalråd, havde onsdag den 7. okt. sit første møde.

På mødet blev der set fremad, blandt andet for tydeligt at få defineret lokalrådets formål.
Arbejdsgruppen vil i de kommende måneder arbejde for et nyt, stærkt og bredere funderet lokalråd. En af de vigtigste opgaver vil være så præcist som muligt er klarlægge, hvad lokalrådet fremadrettet skal arbejde for.

Gruppen vil blandt andet arbejde med følgende spørgsmål:

 • Hvad er lokalrådets rolle? 
 • Hvordan skal et kommende lokalråd sammensættes, og hvordan skal kommende valg afholdes, så der sikres en bred repræsentation? 
 • Hvad er det præcist lokalrådet skal arbejde for og med? 
 • Hvordan skal det kommende Lokalråd v 2.0 arbejde – hvad er formålet? 
 • Hvordan kommer borgerne til orde, og hvordan kan de bidrage med forslag? 
 • Hvordan sikrer vi fremadrettet den bedst mulige kommunikation mellem borgere og lokalrådet? 

Arbejdsgruppen forventer at kunne have et endeligt oplæg klar i foråret 2016. Dette vil passe med den ordinære generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd i april måned 2016.

Evt. spørgsmål kan rettes til Nørre Snede Lokalråd, mail@ns-lokalraad.dk eller til arbejdsgruppens medlemmer på følgende mobilnumre:

Carsten Thomsen: 40 93 96 37
Gitte Solgaard: 22 47 40 02
Bente Mortensen: 40 46 13 89
Henning Berg: 20 70 86 68
Ole Weilstrup: 20 8710 60
Bjørn Kassøe Andersen: 42 44 03 30
Elvin G. Laursen: 40 20 85 12

Lokalrådet informerer: Mere om fartdæmpning på Vestre Ringvej

Den information om kommende fartdæmpning på Vestre Ringvej, som Nørre Snede Lokalråd udsendte i sidste uge, har affødt noget debat på Facebook. Indlæggene støtter hastighedsnedsættelsen og ønsket om markering af en sti for gående og cyklister.

To borgere har i deres kommentarer berettet om  flere alvorlige uheld og faretruende situationer  i krydset Rørbækvej/Vestre Ringvej. Der er så sent som for to uger siden observeret en bil, der kørte over krydset fra vest uden at stoppe, og dette sker ifølge kommentarerne jævnligt.

På basis af dette har Lokalrådet fulgt op på sin henvendelse til Ikast-Brande Kommmune, og bedt om at der bliver set nærmere på, hvordan krydset kan sikres bedre.

Endvidere er Lokalrådet blevet opmærksom på, at den nuværende cykel- og gangsti fra Rørbækvej til Kildebakken er skiltet mangelfuldt, og Lokalrådet har udvidet sit forslag om markering af stier, så de kommer til at løbe i begge sider af Vestre Ringvej. Lokalrådet har argumenteret med, at vil være flere skolebørn, som cykler til Thorlund Friskole, når cykelstien til Thorlund åbner.

Lokalrådet påpegede allerede i 2012 over for Ikast-Brande Kommune det mærkværdige i, at Hjertestien blev lagt ad Vestre Ringvej, nogenlunde samtidig med at kommunen hævede farten fra 50 km/t til 80 km/t. Det lykkedes ikke dengang at finde en løsning.

Borgere kan aflevere kommentarer direkte til Ikast-Brande Kommune via websiden med igangværende trafikprojekter for Nørre Snede. Lav gerne en kopi af sådanne kommentarer og send dem til Lokalrådet på mail@ns-lokalraad.dk.

Man kan læse mere om Lokalrådets arbejde på Lokalrådets hjemmeside, www.ns-lokalraad.dk, hvor man også kan melde sig ind.

torsdag den 8. oktober 2015

Lokalrådet informerer: Fartdæmpning på Vestre Ringvej

Snart bliver fartgrænsen på Vestre Ringvej sat ned til 60 km/t. Dette har gennem flere år været et ønske Nørre Snede Lokalråd har fremført overfor Ikast-Brande Kommune. Tidligere har fartgrænsen været 50 km/t (byzone), men Drift- og Anlægsafdelingen ændrede skiltningen til 80 km/t for nogle år siden, idet vejen i færdselslovens forstand ligger uden for byzone.

Ændringen blev dengang gennemført, uden at Lokalrådet blev konsulteret - og desværre næsten samtidig med, at kommunen anlagde den nye Ydre Hjertesti med en del af sit forløb netop på Vestre Ringvej.

Nu har Ikast-Brande Kommune lyttet, både til Lokalrådet og til de pænt mange borgere, der nævnte høj fart på Vestre Ringvej som et problem, da kommunens to trafikingeniørerne i september 2014 besøgte Torvet i deres gule campingvogn.

Lokalrådet er netop blevet spurgt om eventuelt yderligere kommentarer til, at kommunen om kort tid vil skilte hastigheden ned til 60 km/t. Lokalrådet har svaret, at en rød bane, som den der allerede er på strækningen fra Rørbækvej til Kildebakken (rød asfalt med hvid stribe), også bør etableres fra Rørbækvej til Brandevej. Det vil øge sikkerheden for cyklister og for de, som benytter Hjertestien.

Hvis nogen i byen har yderligere kommentarer, kan de afleveres direkte til Ikast-Brande Kommune via websiden med igangværende trafikprojekter for Nørre Snede. Kommentarer kan også sendes til Lokalrådet på mail@ns-lokalraad.dk.

onsdag den 30. september 2015

Oplev "Det Uventede" på kulturnatten 9. okt. i Nørre Snede

Fredag den 9. oktober er der Kulturnat med temaet "Det Uventede".

Programmet i Nørre Snede har følgende indhold:
 • Torvet afspærres kl. 19:00 for al kørende trafik frem til kl. 21:00 og lyset slukkes.
 • Bymidten og dens omgivelser er illumineret med levende lys, og der er bål på kirkegårdens gravhøj.
 • På Torvet serveres varm kakao og småkager – og grill dine egne skumfiduser over bål.
 • Oplev kirken oplyst med ild og levende lys.
 • Lyt til korsang og en lille fortælling om døbefonten i Kirken kl 19:10, 20:00 og 20:30. 
 • Få en guidet tur på kirkeloftet.
 • Tænd lys og nyd den smukke musik i kirken, mens du laver dit eget vokslys.
 • I Brugsen og i Rema kan du komme ud for uventede musikalske oplevelser.
 • Rope-skipping kl 19:15 på den Runde P-plads, sjip selv med.
 • Folkedansere kl 19:50 på den Runde P-plads, og de danser videre med publikum.
 • Byt dig til en ny bog i ”Bog bytte centralen”, Brugsens indgangsparti.

Butikkerne i Nørre Snede vil holde åbent frem til kl. 21:00

Alle aktiviteter er arrangeret i samarbejde med FDF, Hærvejskoret, Skolekoret, Centerkoret, Nørre Snede Kirke, NSH, Ikast-Brande Bibliotek, nskubib, Ikastværkerne.
Sponsorer: SuperBrugsen, Rema, Jens Møller Pedersen, Ikast-Brande Kommune

Se mere på Facebook-siden for Kulturnat Ikast-Brandetirsdag den 22. september 2015

Bliv Røde Kors-indsamler 4. oktober

Brug 3 timer af din tid som Røde Kors-indsamler den 4. oktober, og vær med til at hjælpe nogen af de millioner af mennesker, der er på flugt i verden. Vinteren med sne og kulde står for døren, og mange mennesker på flugt og i flytningelejre mangler basale fornødenheder.

Du kan blive indsamler for Røde Kors Lokalafdelingen i Nørre Snede / Ejstrupholm, som stadig gerne vil have flere til at give en hånd med.

Tilmelding til:
Hanne Nørregaard
tlf. 29 46 03 36
mail: hannesnorregaard@mail.dk

torsdag den 10. september 2015

Nørre Snede lokalråd – en frisk start

Nørre Snede Lokalråd havde 7. september indbudt foreninger og borgere til et møde om, hvordan lokalrådet i fremtiden skal udformes, så byen får en fælles stærk stemme. Anledningen var en henvendelse fra Ikast-Brande Kommune, der fremover forventer, at lokalrådet kan repræsentere byen i fælles anliggender og også informere lokale borgere og foreninger om henvendelser fra kommunen.

Efter en kort velkomst og fællessang tog Pernille Thorup over og gelejdede de fremmødte gennem aftenen. Mødet havde været annonceret offentligt, og der var udsendt personlige invitationer til cirka 200 af byens borgere, som gennem tiden har været involveret til byens fælles liv og foreningsliv. Cirka 35 deltog i mødet, som foregik i kantinen på Nørre Snede Skole.

Første punkt var en indsamling af gode og dårlige erfaringer ved fællesskaber. Det foregik ved, at hver enkelt skrev sin personlige vinkel på små papirlapper, der blev samlet på større plancher. Det var også muligt at melde ind med gode ideer til byens fremtid.

Lokalrådets oplæg var, at aftenen skulle udmunde i etablering af en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan lokalrådets kan styrkes.

Herefter var der kaffe og udveksling rundt om bordene. Opgaven for hvert enkelt bord var at finde frem til to ting, som arbejdsgruppen skal tage med i den videre proces. Indspil fra hvert bord blev præsenteret og opsamlet på plancher.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af seks personer. Sammen med to fra lokalrådet blev fire personer foreslået og valgt. Arbejdsgruppen består af følgende:
- Gitte Solgaard Andersen
- Bente Mortensen
- Elvin Laursen
- Carsten Thomsen
- Bjørn Kassøe Andersen
- Henning Berg
- Ole Weilstrup

Arbejdsgruppen meddelte efter en kort betænkningstid, at den regner med at have et forslag klar senest til lokalrådets generalforsamling i foråret.

Under mødet kom det frem, at nogle var i tvivl om, hvordan man som privatperson eller forening bliver medlem af Lokalrådet. Det er ganske simpelt. Send en mail til mail@ns-lokalraad.dk med navn og adresse, så kommer man med på Rådets mailingliste. Fra 2015 koster det for privatpersoner ikke længere noget at være medlem. Det koster kr. 300 om året for foreningerf. Du kan også melde dig ind ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Find kontaktinformation og se mere om lokalrådets arbejde på ns-lokalraad.dk.mandag den 17. august 2015

Branddam ved Kirkeskoven omdannes til rigtig sø

Næste forår vil branddammen, som ligger ved Kirkeskoven efter alt at dømme være ført tilbage til sin oprindelige form som en egentlig sø. En arbejdsgruppe under Nørre Snede Lokalråd har igennem længere tid arbejdet på sagen, og har nu haft succes med at skaffe den fornødne finansiering.
Projektet har fået bevilget 70.000 kr. fra programmet ”Aktiv Natur” under Friluftsrådet, støttet af Velux Fonden. Derudover har naboer i området givet tilsagn om bidrag på i alt 30-40.000 kr., således at budgettet nu er sikret.

Søen gøres smukkere og mere tryg
Finn Ipsen fra arbejdsgruppen fortæller: ” Vores plan er, at gøre søen smukkere ved at gøre den mindre firkantet. Den vil få mere naturlige kurver, og søens bredder bliver lavet mindre stejle, så der bliver en tryg adgang til søen, også for børn. De mange mennesker, som færdes i området, vil få en oplevelse af, at her er en naturlig sø – en lille oase midt i byen.”

Kirkeskoven, som grænser op til søen, har en motorikbane, som mange børn er glade for, og nogle hundrede meter mod vest vil der om kort tid blive etableret en legeplads for især mindre børn. Dagplejemor Gitte Solgaard Andersen, som er repræsentant for gruppen af dagplejemødre i Nørre Snede, udtrykker tilfredshed med, at børn fremover kan få adgang til søen, og at den også bliver sikker for mindre børn.

Afventer dispensation
Ikast-Brande Kommune har på forhånd tilkendegivet, at søen kan renoveres. Formelt skal der gives en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da søen er større end 100 m2 og har eksisteret i mere end 3 år. Finn Ipsen oplyser, at arbejdsgruppen har indsendt ansøgning om at gennemføre projektet, og han forventer, at projektet kan igangsættes til vinter, når naturen er gået i hi.

Branddam tur/retur
Den eksisterende branddam, der er på ca. 500 kvadratmeter, blev udgravet i 1985. Det skete i forbindelse med byggemodningen, da rækkehusene på Kirkeskovvej skulle opføres. På det tidspunkt var der allerede en sø, som lå 20-30 meter længere mod syd, og det var denne oprindelige sø, som blev flyttet. Søen kan ses på kort over området så langt tilbage som 1842.

Efter at søen fik status som branddam, var der regler, som foreskrev, at den skulle indhegnes. Siden er søens status som branddam ophørt.

I forbindelse med byfornyelsesprojektet i Nørre Snede 2009-2012 var der planer om at ændre søen ved at tage hegnet ned og udvide arealet noget. Udgiften til forskønnelse blev dengang budgetteret som en del af det store projektet, hvor regnvand skulle adskilles fra spildevand. Planen var, at søen skulle bruges som regnvandsreservoir.  Disse planer blev ændret, og de nye regnvandsreservoirer kom i stedet til at ligge uden for byen. Nu har aktive borgere så i stedet sørget for, at Nørre Snede får en rigtig sø midt i byen.

Lokalrådet starter på en frisk: Giv Nørre Snede en stærk fælles stemme

Af Nørre Snede Lokalråd

Vær med, når Lokalrådet i Nørre Snede starter på en frisk. Det sker på et aftenmøde 7. september kl. 19, hvor alle interesserede foreninger og borgere hermed inviteres til at deltage. Mødet afholdes i kantinen på Nørre-Snede Skole.

Lokalrådet har igennem længere tid været i dialog med flere af Nørre Snedes foreninger for at undersøge, hvad der skal til, for at byen kan få en fælles stærk stemme.

Senest har der været afholdt to møder med Nørre Snede Handels- og Håndværkerforening, som ønsker at medvirke til, at byen får et løft. Inden for det seneste år har Lokalrådet også afholdt møder og haft god dialog med Højderyggens Gymnastikforening, Husflidsforeningen, Borgerforeningen, Nørre Snede Gymnastikforening, Hærvejens Håndboldklub, Nørre Snede og Omegns Skytteforening og Nørre-Snede Skole. Endvidere har Lokalrådet løbende været i dialog om emnet med Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening.

Nye forventninger fra kommunen
Initiativet aktualiseres af, at Ikast-Brande Kommune i foråret meddelte, at kommunen fremover forventer, at en bys lokalråd er i stand til at repræsentere byen bredt i spørgsmål, der vedrører hele byen. Kommunen forventer også, at Lokalrådet videregiver relevante informationer fra Ikast-Brande Kommune til borgere og foreninger, klubber m.fl. i lokalområdet. Nogle henvendelser fra kommunen vil således fremover formodentlig kun blive stilet til Lokalrådet.

Nørre Snede Lokalråd inviterer med dette som udgangspunkt alle interesserede foreninger og borgere til en dialog om, hvordan vi bedst sikrer, at Lokalrådet bliver i stand til bedre at repræsentere hele byen med en fælles stærk stemme – og hvordan vi sikrer bedst muligt samarbejde og koordinering mellem byens omkring 50 forskellige foreninger og sammenslutninger.

Alle mulighed er åbne
Målet er at finde en arbejdsform, hvor de, som er interesseret og har lyst, kan være med til at sætte nye initiativer i gang. Dette kan ske både i regi af enkelte foreninger og grupperinger, koordineret med andre via Lokalrådet eller i arbejdsgrupper under Lokalrådet.

Fra Lokalrådets side er alle muligheder åbne, både i forhold til hvordan arbejdet fremover skal organiseres og hvem der beklæder hvilke poster – og om nødvendigt kan vi tilpasse Lokalrådets nuværende vedtægter til den nye situation.

Jo flere vi er til at igangsætte en ny frisk start på det lokale samarbejde, jo stærkere bliver vi – og jo mere attraktiv kan byen blive i forhold til både bosætning, erhvervsaktivitet og fritids- og kulturtilbud. Kom og vær med den.

Tid: 7. september kl. 19
Sted: Kantinen på Nørre-Snede Skole.Bliv kontaktperson for nyankomne flygtninge

Røde Kors i Nørre Snede vil gerne i kontakt med frivillige, som ønsker at være kontaktperson for nyankomne flygtninge, som får bopæl i Nørre Snede.

Formået er at give medmenneskelig, social og praktisk støtte til nyankomne flygtninge
Eksempler på opgaver for den frivillige:

 • hjælp til kendskab til byen og indkøb
 • information om danske forhold og dansk kultur
 • hjælp til forståelse af breve fra det offentlige
 • hjælp til danske betalingsmetoder og terminer
 • medvirke til kendskab til foreningsliv
 • sprogtræning.

Afdelingen afholder møder for de frivillige kontaktpersoner efter behov.

Som kontaktperson er du med til at fremme en positiv integration i flygtningens nye hjemland. Hvis du har lyst til at blive en del af Røde Kors netværket, så kontakt:

Hanne Nørregaard
Mobil: 2946 0336
hannesnorregaard@mail.dk

eller

Tove Sørensen
Tlf: 75761622
riberhusvej4@hotmail.dk.